Liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng một số nguyên dương cho trước trong Python

Để liệt kê tất cả các số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng một số [...]