Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất trong java

Thầy giáo dạy lập trình

Để tìm ước chung lớn nhất (GCD – Greatest Common Divisor) và bội chung nhỏ nhất (LCM – Least Common Multiple) trong Java, bạn có thể sử dụng thuật toán Euclid và các phép tính toán đơn giản.

Dưới đây là ví dụ Java cho việc tìm GCD và LCM:

public class Main {
  public static int findGCD(int a, int b) {
    while (b != 0) {
      int temp = b;
      b = a % b;
      a = temp;
    }
    return a;
  }

  public static int findLCM(int a, int b) {
    int gcd = findGCD(a, b);
    return (a * b) / gcd;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int number1 = 12;
    int number2 = 18;

    int gcd = findGCD(number1, number2);
    int lcm = findLCM(number1, number2);

    System.out.println("Ước chung lớn nhất của " + number1 + " và " + number2 + " là: " + gcd);
    System.out.println("Bội chung nhỏ nhất của " + number1 + " và " + number2 + " là: " + lcm);
  }
}

Trong ví dụ này, chúng ta có hai số nguyên number1number2 là 12 và 18. Chúng ta sử dụng phương thức findGCD() để tìm ước chung lớn nhất bằng thuật toán Euclid. Sau đó, chúng ta sử dụng kết quả GCD để tính bội chung nhỏ nhất bằng cách chia tích của hai số cho GCD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *