Tính tổng các chữ số của một số nguyên dương cho trước trong Java

Nhóm học lập trình

Để tính tổng các chữ số của một số nguyên dương cho trước trong Java, bạn có thể sử dụng các bước sau:

 1. Chuyển số nguyên thành một chuỗi ký tự để tiện xử lý.
 2. Sử dụng vòng lặp để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi và chuyển đổi chúng thành số nguyên.
 3. Tính tổng các số nguyên đã chuyển đổi từ các chữ số.

Dưới đây là một ví dụ Java cho việc tính tổng các chữ số:

public class Main {
  public static int calculateDigitSum(int number) {
    String strNumber = String.valueOf(number);
    int sum = 0;
    
    for (int i = 0; i < strNumber.length(); i++) {
      int digit = Character.getNumericValue(strNumber.charAt(i));
      sum += digit;
    }
    
    return sum;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int number = 12345;
    int digitSum = calculateDigitSum(number);
    
    System.out.println("Tổng các chữ số của " + number + " là: " + digitSum);
  }
}

Trong ví dụ này, số 12345 được chuyển thành chuỗi “12345”. Tiếp theo, chúng ta duyệt qua từng ký tự trong chuỗi, chuyển đổi chúng thành số nguyên bằng phương thức Character.getNumericValue() và tính tổng của các số nguyên này. Cuối cùng, chúng ta in ra kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *