Lập trình hướng đối tượng theo mô hình 3 lớp: Bài 3. Xây dựng lớp Business

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện xây dựng lớp Business với 2 Class: DuLieu và XL_DuLieu. Ở đây, chúng ta cần khai báo chính xác kiểu dữ liệu và xây dựng các hàm Select, Insert, Upadate, Delete trên cơ sở kế thừa từ lớp DataAccess.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *