Lập trình hướng đối tượng theo mô hình 3 lớp: Bài 2. Xây dựng lớp DataAccess

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện xây dựng lớp DataAccess với Class XuLy đã tạo từ bài 1. Trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện ba công việc: Kết nối CSDL Sql Server bằng String từ file App.Config; Xây dựng biến kết nối; Xây dựng hai phương thức table_Select và table_Command để đọc và xử lý dữ liệu.

Mô hình 3 lớp được xây dựng sẽ bao gồm: Presentation Layers, Business Logic Layers, và Data Access Layers.

1. Presentation: Lớp giao tiếp với người dùng cuối để thu thập dữ liệu và hiển thị kết quả/dữ liệu thông qua các thành phần trong giao diện người sử dụng, còn được gọi là lớp GUI (Graphic Users Interface).

2. Business Logic: Đây là lớp xử lý chính các dữ liệu trước khi được đưa lên hiển thị trên màn hình hoặc xử lý các dữ liệu trước khi chuyển xuống lớp Data Access lưu trữ vào CSDL. Đây cũng là nơi kiểm tra ràng buộc, các yêu cầu nghiệp vụ, tính toán, xử lý các yêu cầu và lựa chọn kết quả trả về cho lớp Presentation.

3. Data Access: Lớp này thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy xuất dữ liệu của ứng dụng như đọc, lưu, cập nhật CSDL.

Về cơ bản, 3 lớp sẽ được thực hiện vận hành như sau:

– Đầu tiên người sử dụng giao tiếp với lớp Presentation (GUI) để gửi đi thông tin và yêu cầu. Tại lớp này, các thông tin sẽ được kiểm tra, nếu OK chúng sẽ được chuyển xuống lớp Business Logic (BLL).

– Tại lớp BLL, các thông tin sẽ được xử lý, tính toán theo đúng yêu cầu đã gửi, nếu không cần đến Database thì BLL sẽ gửi trả kết quả về GUI, ngược lại nó sẽ đẩy dữ liệu (thông tin đã xử lý) xuống Data Access Layer (DAL).

– Lớp DAL sẽ thao tác với Database và trả kết quả về cho BLL, BLL kiểm tra và gửi nó lên GUI để hiển thị cho người dùng.

– Một khi gặp lỗi (các trường hợp không đúng dữ liệu) thì đang ở layer nào thì gửi lên trên lớp cao hơn nó 1 bậc cho tới GUI thì sẽ gửi ra cho người dùng biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *