Kiểm tra số nguyên tố với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số n, kiểm tra xem n có là số nguyên tố hay không? Nếu là nguyên tố ghi 1, ngược lại ghi -1. Ví dụ: 

NGUYENTO.INP

NGUYENTO.OUT

17

1

Code tham khảo:

import math
def nguyenTo(n):
  if n < 2: return False
  else:
    m = math.sqrt(n)
    i = 2
    while (n % i) and (i < m):
      i = i + 1
    if i > m: return True
    else: return False
fin = open("NGUYENTO.INP","r")
fout = open("NGUYENTO.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
if nguyenTo(n):
  fout.write("1")
else:
  fout.write("-1")
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *