Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số n, liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n. Ví dụ: 

NGUYENTO.INP

NGUYENTO.OUT

17

2 3 5 7 11 13 17

Code tham khảo:

import math
def nguyenTo(n):
  if n < 2: return False
  else:
    m = math.sqrt(n)
    i = 2
    while (n % i) and (i < m):
      i = i + 1
    if i > m: return True
    else: return False
fin = open("NGUYENTO.INP","r")
fout = open("NGUYENTO.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
for i in range(1, n+1):
  if nguyenTo(i):
    fout.write(str(i)+" ")
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *