Liệt kê và tính tổng các ước nguyên dương của n với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập n. Liệt kê và tính tổng các ước nguyên dương của n. Ví dụ: 

UND.INP

UND.OUT

24

1 2 3 4 6 8 12 24

60

Code tham khảo:

fin = open("UND.INP","r")
fout = open("UND.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
tong = 0
for i in range(1, n+1):
    if n % i == 0:
        tong += i
        fout.write(str(i) + " ")
fout.write("\n" + str(tong))
fin.close()
fout.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *