Hàm tính Giai thừa trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình tính n! với yêu cầu sử dụng hàm để tính giai thừa.

Program giaiThua;
uses crt;
var n: longint;
Function Giai_Thua(n:longint):longint;
Var GT:Longint;
begin
   GT:=1;
   while n > 0 do
   begin
   GT:=GT * n;
   n:=n-1;
   end;
   Giai_thua:=GT;
end;
begin
  clrscr;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  write(n,'!=',Giai_thua(n));
  readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *