Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình PascalHàm tính Giai thừa trong Pascal

Hàm tính Giai thừa trong Pascal

Bài toán. Viết chương trình tính n! với yêu cầu sử dụng hàm để tính giai thừa.

Program giaiThua;
uses crt;
var n: longint;
Function Giai_Thua(n:longint):longint;
Var GT:Longint;
begin
   GT:=1;
   while n > 0 do
   begin
   GT:=GT * n;
   n:=n-1;
   end;
   Giai_thua:=GT;
end;
begin
  clrscr;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  write(n,'!=',Giai_thua(n));
  readln
end.
XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN