Rút gọn phân số trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép thực hiện rút gọn phân số.

Thuật toán:

– Tìm UCLN của tử số và mẫu số.

– Chia tử và mẫu của phân số cho UCLN vừa tìm được.

Code tham khảo:

Program Rut_gon_phan_so;
uses crt;
var tu,mau:integer;
Function UCLN(a,b:integer):integer;
var r: integer;
begin
   r:= a mod b;
   while r <> 0 do
   begin
     a:= b;
     b:= r;
     r:=a mod b;
   end;
   UCLN:=b;
end;
begin
  clrscr;
  write('Nhap tu: '); readln(tu);
  write('Nhap mau: '); readln(mau);
  write('Ket qua rut gon: ',tu,'/',mau,'=',tu div UCLN(tu,mau),'/',mau div UCLN(tu,mau));
  readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *