Đếm xem có bao nhiêu phần tử có giá trị lớn hơn hoặc bằng trung bình cộng của dãy số?

Lập trình C++

Bài toán. Đếm xem có bao nhiêu phần tử có giá trị lớn hơn hoặc bằng trung bình cộng của dãy số, liệt kê các phần tử này. Ví dụ: 

DAYSO.INP

DAYSO.OUT

6

11 21 15 17 13 19

21 17 19

3 16

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  freopen("DAYSO.INP","r",stdin);
  freopen("DAYSO.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000];
  cin >> n;
  int tong = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
    tong += a[i];
  }
  float tb = (float)tong / n;
  int dem = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] >= tb) {
      dem++;
      cout << a[i] << " ";
    }
  }
  cout << endl << dem << " " << tb;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *