Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy số

Lập trình C++

Bài toán. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của dãy số. Ví dụ: 

MINMAX.INP

MINMAX.OUT

6

12 15 11 17 19 10

10

19

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  freopen("MINMAX.INP","r",stdin);
  freopen("MINMAX.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000];
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  int min = a[0], max = a[0];
  for (int i = 1; i < n; i++) {
    if(min > a[i]) min = a[i];
    if(max < a[i]) max = a[i];
  }
  cout << min << endl << max;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *