Tính tổng và tính trung bình cộng các phần tử của một dãy số

Lập trình C++

Bài toán. Tính tổng và tính trung bình cộng các phần tử của một dãy số. Yêu cầu đọc số phần tử n và dãy số trong file DAYSO.INP, tính toán ghi vào file DAYSO.OUT vào hai dòng: dòng thứ nhất ghi tổng, dòng thứ hai ghi giá trị trung bình cộng. Ví dụ: 

DAYSO.INP

DAYSO.OUT

6

11 21 15 17 13 19

96

16

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
  freopen("DAYSO.INP","r",stdin);
  freopen("DAYSO.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000];
  cin >> n;
  int tong = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
    tong += a[i];
  }
  cout << tong << endl << (float)tong / n;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *