Đề thi học sinh giỏi môn Tin học thành phố Yên Bái năm học 2023-2024 (có đáp án)

Kỳ thi học sinh giỏi bậc THCS thành phố Yên Bái diễn ra trong ngày 12/1/2024. Dưới đây là đề và đáp án môn Tin học của thành phố Yên Bái năm học 2023-2024.

Đề thi học sinh giỏi môn Tin học

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hướng dẫn giải

Code C++:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
int a, b, c, d;
long long res1, res2, res3, res4, res;
int main()
{
  freopen("LARGESTA.INP", "r", stdin);
  freopen("LARGESTA.OUT", "w", stdout);
  cin >> a >> b >> c >> d;
  res1 = 1ll * a * b * c;
  res2 = 1ll * a * b * d;
  res3 = 1ll * a * c * d;
  res4 = 1ll * b * c * d;
  res = max(res1, max(res2,max(res3,res4)));
  cout << res;
  return 0;
}


Code Python:

# Đọc dữ liệu từ tệp vào
with open('LARGESTA.INP', 'r') as file_input:
  a, b, c, d = map(int, file_input.readline().split())

# Tìm tổ hợp có tích lớn nhất
max_product = max(a * b * c, a * b * d, a * c * d, b * c * d)

# Ghi kết quả vào tệp ra
with open('LARGESTA.OUT', 'w') as file_output:
  file_output.write(str(max_product))

Code C++:

#include <bits/stdc++.h>
#define nmax 100007
using namespace std;
int a[nmax], n;
int res = 1e9; // Khởi tạo res bằng giá trị lớn

void findMinimumDifference() {
  sort(a + 1, a + n + 1); // Sắp xếp mảng
  for(int i = 1; i < n; i++) {
    res = min(res, abs(a[i] - a[i + 1])); // Cập nhật res với độ chênh lệch nhỏ nhất
  }
}

int main() {
  freopen("SMADIFFE.INP", "r", stdin);
  freopen("SMADIFFE.OUT", "w", stdout);

  cin >> n;
  for(int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> a[i];
  }

  findMinimumDifference(); // Tìm độ chênh lệch nhỏ nhất
  cout << res;

  return 0;
}

Code Python:

# Đọc dữ liệu từ tệp vào
with open('SMADIFFE.INP', 'r') as file_input:
  # Đọc số lượng phần tử N
  N = int(file_input.readline().strip())

  # Đọc dãy số nguyên a
  a = list(map(int, file_input.readline().split()))

# Sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng dần
a.sort()

# Tính độ chênh lệch nhỏ nhất giữa hai phần tử trong dãy
min_difference = float('inf')
for i in range(1, N):
  difference = abs(a[i] - a[i - 1])
  if difference < min_difference:
    min_difference = difference

# Ghi kết quả vào tệp ra
with open('SMADIFFE.OUT', 'w') as file_output:
  file_output.write(str(min_difference))

Code C++:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n, tong, c[1000000], k = 0;
bool f[1000000];
void sangngto(long long n)        //Sàng Eratosthenes
{
  memset(f, true, sizeof(f));
  f[1] = false;
  int i = 2;
  while((i * i) <= n)
  {
    if(f[i])
    {
      int k = 2;
      while(i * k <= n)
      {
        f[i * k] = false;
        k++;
      }
      i++;
    }
    else
      i++;
  }
}
void thuasont(long long N)         //Phân tích N thành tích thừa số nguyên tố
{                              // thu được mảng C có K phần tử kiểu long long (int64) 
  int i = 2;
  while(i * i <= N)
  {
    if(N % i == 0)
    {
      c[++k] = i;
      N /= i;
    }
    else
      i++;
  }
  if(N > 1)
    c[++k] = N;
}
void subtask3()      //Cách 3
{
  sangngto(n);                 //Sàng Eratosthenes tới N
  for(int i = 1; i * i <= n; i++)
  {
    if(n % i == 0)
    {
      if(f[i])
        tong += i;
      if(i != n / i && f[n / i])
        tong += n / i;
    }
  }
  cout << tong;
}
void subtask4()        //Cách 4
{
  thuasont(n);       //phân tích N thành tích các thừa số nguyên tố
  tong = 0;
  for(int i = 1; i <= k; i++)   //tính tổng các thừa số nguyên tố khác nhau
    if(c[i] != c[i + 1])
      tong += c[i];
  cout << tong;
}

int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  freopen("suprimed.inp","r",stdin);
  freopen("suprimed.out","w",stdout);
  cin >> n;
  subtask4(); //gọi cách 4
  return 0;
}

Code Python:

def sieve_of_eratosthenes(n):
  prime = [True for _ in range(n+1)]
  p = 2
  while (p * p <= n):
    if (prime[p] == True):
      for i in range(p * p, n+1, p):
        prime[i] = False
    p += 1
  return prime

def sum_of_prime_factors(n):
  prime = sieve_of_eratosthenes(n)
  sum_primes = 0
  for i in range(2, n + 1):
    if prime[i] and n % i == 0:
      sum_primes += i
  return sum_primes

def sum_of_unique_prime_factors(n):
  prime_factors = []
  i = 2
  while i * i <= n:
    if n % i == 0:
      prime_factors.append(i)
      while n % i == 0:
        n //= i
    i += 1
  if n > 1:
    prime_factors.append(n)

  return sum(set(prime_factors))

# Đọc dữ liệu từ file
with open("suprimed.inp", "r") as file:
  n = int(file.readline().strip())

# Tính tổng và ghi ra file
with open("suprimed.out", "w") as file:
  sum_primes = sum_of_unique_prime_factors(n) 
  file.write(str(sum_primes))

Code C++:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAXN = 100005;

int main() {
  freopen("LPARSEGM.INP", "r", stdin);
  freopen("LPARSEGM.OUT", "w", stdout);

  int n;
  cin >> n;
  vector<int> a(n);
  for (int &x : a) cin >> x;

  unordered_map<int, int> balance_index;
  balance_index[0] = -1; // Khởi tạo với trường hợp cân bằng ban đầu
  int odd_count = 0, even_count = 0, max_len = 0;

  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (a[i] % 2 == 0) even_count++;
    else odd_count++;

    int balance = odd_count - 2 * even_count;

    if (balance_index.find(balance) == balance_index.end()) {
      balance_index[balance] = i;
    } else {
      max_len = max(max_len, i - balance_index[balance]);
    }
  }

  if (max_len == 0) cout << "NONE";
  else cout << max_len;
  return 0;
}

Code Python:

def find_longest_subarray(nums):
  prefix_diff = 0
  max_length = 0
  last_seen = {0: -1}
  odd_count = 0
  even_count = 0

  for i, num in enumerate(nums):
    if num % 2 == 0:
      even_count += 1
    else:
      odd_count += 1

    prefix_diff = odd_count - 2 * even_count

    if prefix_diff in last_seen:
      max_length = max(max_length, i - last_seen[prefix_diff])
    else:
      last_seen[prefix_diff] = i

  return max_length

with open("LPARSEGM.INP", "r") as f:
  N = int(f.readline().strip())
  numbers = list(map(int, f.readline().split()))

result = find_longest_subarray(numbers)

with open("LPARSEGM.OUT", "w") as f_out:
  if result == 0:
    f_out.write("NONE")
  else:
    f_out.write(str(result))

Code C++:

#include <bits/stdc++.h>
#define nmax 100007
using namespace std;

int a[nmax], b[nmax];
long long n;
long long res = 0;
int k;
bool fre[nmax];

bool palin(long long u) {
  string su = to_string(u);
  string su0 = su;
  reverse(su.begin(), su.end());
  return (su0 == su);
}

void xuli() {
  long long s = 0;
  for (int i = 1; i <= k; i++)
    s = s * 10 + a[b[i]];
  if (palin(s))
    res = max(res, s);
}

void thu(int i) {
  for (int j = 1; j <= k; j++)
    if (fre[j]) {
      b[i] = j;
      fre[j] = false;
      if (i == k)
        xuli();
      else
        thu(i + 1);
      fre[j] = true;
    }
}

void subtask3() {
  memset(fre, true, sizeof(fre));
  thu(1);
}

void phantich(long long u) {
  k = 0;
  while (u > 0) {
    a[++k] = u % 10;
    u /= 10;
  }
}

int main() {
  freopen("LSYMPERM.INP", "r", stdin);
  freopen("LSYMPERM.OUT", "w", stdout);

  cin >> n;
  phantich(n);
  subtask3();
  cout << res;

  return 0;
}

Code Python:

from collections import Counter

def create_largest_palindrome(N):
  digit_count = Counter(str(N))
  first_half = []
  middle_digit = None

  for digit, count in digit_count.items():
    if count % 2 != 0:
      if not middle_digit or digit > middle_digit:
        middle_digit = digit

  for digit, count in digit_count.items():
    if digit == middle_digit:
      count -= 1
    first_half.extend([digit] * (count // 2))

  first_half.sort(reverse=True)

  if middle_digit:
    return int(''.join(first_half) + middle_digit + ''.join(first_half[::-1]))
  else:
    return int(''.join(first_half) + ''.join(first_half[::-1]))

# Đọc dữ liệu từ file LSYMPERM.INP
with open('LSYMPERM.INP', 'r') as file:
  N = int(file.read().strip())

# Tạo số đối xứng lớn nhất
largest_palindrome = create_largest_palindrome(N)

# Ghi kết quả vào file LSYMPERM.OUT
with open('LSYMPERM.OUT', 'w') as file:
  file.write(str(largest_palindrome))