Thuật toán tìm số nguyên tố với sàng Atkin

thuật toán
Thuật toán Atkin là một phương pháp hiệu quả để tìm tất cả các số nguyên tố lên đến một giới hạn nào đó. Nó là một sự cải tiến so với Sàng Eratosthenes truyền thống bởi vì nó nhanh hơn và sử dụng ít bộ nhớ hơn cho các giới hạn lớn.  
def sieve_of_atkin(limit):
  # Mảng đánh dấu các số nguyên tố, ban đầu tất cả đều là False
  primes = [False] * (limit + 1)
  
  # Sàng các số nguyên tố bắt đầu từ 2 và 3
  if limit > 2:
    primes[2] = True
  if limit > 3:
    primes[3] = True

  # Lặp qua tất cả các cặp số (x, y)
  for x in range(1, int(limit**0.5) + 1):
    for y in range(1, int(limit**0.5) + 1):
      # Tính n = 4x^2 + y^2
      n = 4*x*x + y*y
      if n <= limit and (n % 12 == 1 or n % 12 == 5):
        primes[n] = not primes[n]

      # Tính n = 3x^2 + y^2
      n = 3*x*x + y*y
      if n <= limit and n % 12 == 7:
        primes[n] = not primes[n]

      # Tính n = 3x^2 - y^2
      if x > y:
        n = 3*x*x - y*y
        if n <= limit and n % 12 == 11:
          primes[n] = not primes[n]

  # Loại bỏ bội số của các số nguyên tố lên đến căn bậc hai của limit
  for r in range(5, int(limit**0.5) + 1):
    if primes[r]:
      for i in range(r*r, limit + 1, r*r):
        primes[i] = False

  # In ra các số nguyên tố
  return [p for p, prime in enumerate(primes) if prime]

# Ví dụ sử dụng
limit = 20
print(sieve_of_atkin(limit))

Code C++:

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>

std::vector<int> sieve_of_atkin(int limit) {
  std::vector<bool> primes(limit + 1, false);

  if (limit > 2)
    primes[2] = true;
  if (limit > 3)
    primes[3] = true;

  for (int x = 1; x * x < limit; x++) {
    for (int y = 1; y * y < limit; y++) {
      int n = 4 * x * x + y * y;
      if (n <= limit && (n % 12 == 1 || n % 12 == 5))
        primes[n] = !primes[n];

      n = 3 * x * x + y * y;
      if (n <= limit && n % 12 == 7)
        primes[n] = !primes[n];

      if (x > y) {
        n = 3 * x * x - y * y;
        if (n <= limit && n % 12 == 11)
          primes[n] = !primes[n];
      }
    }
  }

  for (int r = 5; r * r < limit; r++) {
    if (primes[r]) {
      for (int i = r * r; i < limit; i += r * r)
        primes[i] = false;
    }
  }

  std::vector<int> primeNumbers;
  for (int a = 2; a <= limit; a++) {
    if (primes[a])
      primeNumbers.push_back(a);
  }

  return primeNumbers;
}

int main() {
  int limit = 20;
  std::vector<int> primeNumbers = sieve_of_atkin(limit);

  for (int prime : primeNumbers)
    std::cout << prime << " ";

  return 0;
}

Giải thích:

 1. Khởi tạo: Một mảng boolean primes được khởi tạo với tất cả các giá trị là False. Giá trị True sẽ đại diện cho số nguyên tố.
 2. Đánh dấu số 2 và 3 là nguyên tố: Nếu giới hạn lớn hơn 2 và 3, chúng ta đánh dấu 2 và 3 là số nguyên tố.
 3. Lặp và đánh dấu: Cho hai số xy, chúng ta tính các giá trị của n theo các công thức khác nhau và đảo ngược trạng thái của primes[n] (từ False thành True và ngược lại) nếu n thỏa mãn các điều kiện nhất định.
 4. Loại bỏ bội số của các số nguyên tố: Cuối cùng, loại bỏ tất cả các bội số của các số nguyên tố lên đến căn bậc hai của limit.
 5. Trả về kết quả: Mảng primes bây giờ chứa các giá trị True tại các chỉ số là số nguyên tố. Chúng ta trả về danh sách các chỉ số này.

Thuật toán Atkin phức tạp hơn so với Sàng Eratosthenes, nhưng nó nhanh hơn đáng kể, đặc biệt là cho các giới hạn lớn.