Công thức 6W + H của một tác phẩm báo chí

4

Công thức 6W + H là một công cụ hữu ích giúp các nhà báo và những người viết báo cáo có thể viết một bài báo chí đầy đủ, chính xác và đầy đủ thông tin. Công thức này bao gồm 6W (Who, What, Where, When, Why, How) và 1H (How much).

Cụ thể:

  1. Who (Ai): Ai là người hoặc nhóm người được đề cập trong bài viết?

  2. What (Gì): Sự việc hoặc vấn đề được đề cập là gì?

  3. Where (Ở đâu): Sự việc đã xảy ra ở đâu?

  4. When (Khi nào): Sự việc xảy ra vào thời điểm nào?

  5. Why (Tại sao): Tại sao sự việc đã xảy ra?

  6. How (Thế nào): Sự việc đã xảy ra như thế nào? Cách thức thực hiện, ảnh hưởng, hoặc kết quả của sự việc như thế nào?

  7. How much (Bao nhiêu): Trong những trường hợp cần thiết, bài viết cần đề cập đến số liệu liên quan đến sự việc, như số lượng, số tiền, số người, số lần, v.v.

Công thức 6W + H giúp đảm bảo bài viết chứa đầy đủ thông tin, tránh bỏ sót các chi tiết quan trọng và tăng tính chính xác của bài viết./.