Công thức 5W + H của chiến lược kinh doanh

Công thức 5W + H trong chiến lược kinh doanh là một công cụ giúp các nhà quản lý kinh doanh định hướng, xác định và thực hiện các chiến lược hiệu quả. Công thức này bao gồm 5W (What, Why, Who, Where, When) và 1H (How).

Cụ thể:

  1. What (Gì): Bao gồm các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình được cung cấp bởi công ty, định hướng chiến lược kinh doanh.

  2. Why (Tại sao): Xác định mục tiêu và lý do tại sao công ty phải thực hiện chiến lược này.

  3. Who (Ai): Xác định khách hàng mục tiêu của công ty, những người mà công ty muốn phục vụ.

  4. Where (Ở đâu): Xác định các kênh phân phối sản phẩm, vị trí cửa hàng, chi nhánh, văn phòng của công ty.

  5. When (Khi nào): Định hình lịch trình thực hiện chiến lược kinh doanh.

  6. How (Thế nào): Xác định cách thức thực hiện chiến lược kinh doanh, bao gồm chiến lược tiếp thị, quản lý sản xuất, quản lý tài chính, v.v.

Công thức 5W + H giúp đảm bảo rằng chiến lược kinh doanh được định hướng rõ ràng, mục tiêu được xác định rõ ràng, đối tượng khách hàng được xác định rõ ràng, và các chi tiết thực hiện được quản lý một cách khoa học và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *