Cho số nguyên dương n, tính s = n*(n+1)*(n+2) / 3 với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số n nguyên dương (n <= 232). Tính S = n*(n+1)*(n+2) / 3

Ví dụ:

TS.INP

TS.OUT

7

168

Code tham khảo:

fin = open("TS.INP","r")
fout = open("TS.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
s = n*(n+1)*(n+2) / 3
fout.write(str(s))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *