Đổi thời gian thành giờ, phút, giây với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số thời gian là T (giây). Người ta đổi T thành a giờ, b phút, c giây.
Hãy tìm a, b, c. Ví dụ:

TIME.INP

TIME.OUT

6695

1:51:35

Code tham khảo:

fin = open("TIME.INP","r")
fout = open("TIME.OUT","w")
m = fin.readline()
t = int(m)
a = int(t / 3600)
t = t % 3600
b = int(t / 60)
c = t % 60
fout.write(str(a)+":"+str(b)+":"+str(c))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *