Tính tích các chữ số của số nguyên có 3 chữ số với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên dương N là số có 3 chữ số. Tìm tích các chữ số của N. Ví dụ:

TICH.INP

TICH.OUT

254

40

Code tham khảo:

fin = open("TICH.INP","r")
fout = open("TICH.OUT","w")
m = fin.readline()
a = int(m)
T = a % 10
a = int(a / 10)
T = T * (a % 10)
a = int(a / 10)
T = T * (a % 10)
fout.write(str(T))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *