Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình PascalCác toán tử và biểu thức trong Pascal

Các toán tử và biểu thức trong Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, nó hỗ trợ nhiều loại toán tử và biểu thức để thực hiện các phép tính và đánh giá các giá trị. Dưới đây là một số toán tử và biểu thức cơ bản trong Pascal:

 1. Toán tử số học:
 • Phép cộng (+)
 • Phép trừ (-)
 • Phép nhân (*)
 • Phép chia (/)
 • Phép chia lấy dư (mod)
 • Toán tử âm (-)
 1. Toán tử so sánh:
 • Bằng (=)
 • Khác (# hoặc <>)
 • Lớn hơn (>)
 • Nhỏ hơn (<)
 • Lớn hơn hoặc bằng (>=)
 • Nhỏ hơn hoặc bằng (<=)
 1. Toán tử logic:
 • Toán tử phủ định (not)
 • Toán tử và (and)
 • Toán tử hoặc (or)
 1. Biểu thức:
 • Biến: là tên được đặt để lưu trữ một giá trị trong chương trình.
 • Hằng số: là một giá trị không thể thay đổi trong suốt thực thi chương trình.
 • Biểu thức số học: là một biểu thức sử dụng các toán tử số học để tính toán giá trị.
 • Biểu thức logic: là một biểu thức sử dụng các toán tử logic để đánh giá giá trị logic (true hoặc false).

Ví dụ:

var
  a, b, c: integer;
  d: boolean;

begin
  a := 5;
  b := 7;
  c := a + b; // Biểu thức số học
  d := (c > 10) and (a < b); // Biểu thức logic
end.

XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN