Bài 5. Vòng lặp for, while, do … while trong PHP

21

Trong hướng dẫn này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cú pháp, cách sử dụng các vòng lặp cơ bản trong PHP đó là vòng lặp for, while, do…while. Với những vòng lặp bạn có thể thực hiện các phép toán trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là việc duyệt các mảng dữ liệu. Đây cũng là những kiến thức hết sức cơ bản mà bạn cần phải nắm vững khi học tập các ngôn ngữ lập trình.