Bài 6. Mảng và vòng lặp foreach trong PHP

293

Với cơ sở dữ liệu, khi duyệt và xử lý thì ít khi chúng ta sử dụng đến các vòng lặp for hay while… mà cần phải sử dụng đến mảng và vòng lặp foreach. Với vòng lặp foreach thì việc duyệt các mảng dữ liệu trở lên thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu cú pháp cũng như cách sử dụng vòng lặp foreach để duyệt dữ liệu trong mảng với ngôn ngữ lập trình PHP.