Xây dựng hàm các phép toán Cộng, trừ, nhân, chia, phép chia có dư trong Python

Lập trình Python

Bài toán. Xây dựng các hàm Cộng, trừ, nhân, chia và phép chia có dư. Nhập vào hai số a, b từ file PHEPTOAN.INP, kết quả ghi ra mỗi dòng một phép toán như hàm đã xây dựng

Code tham khảo:

def Cong(a, b):
  return a + b
def Tru(a, b):
  return a - b
def Nhan(a, b):
  return a * b
def Chia(a, b):
  return a / b
def Mod(a, b):
  return a % b
fin = open("PHEPTOAN.INP", "r")
fout = open("PHEPTOAN.OUT", "w")
line = fin.readline()
lt = line.split()
a, b = int(lt[0]), int(lt[1])
fout.write(str(Cong(a,b))+ "\n")
fout.write(str(Tru(a,b))+ "\n")
fout.write(str(Nhan(a,b))+ "\n")
fout.write(str(round(Chia(a,b),1)) + "\n")
fout.write(str(Mod(a,b)))
fin.close()
fout.close()  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *