Sơ đồ thông minh smartArt là một trong những dạng biểu đồ hiển thị khá nhiều những mô tả mà nếu viết bằng lời bạn sẽ khó diễn đạt. Tuy nhiên, cũng có ít người biết dùng công cụ này.