Bài giảng này sẽ giúp các bạn làm quen với phần mềm word cũng như là các thiết lập ban đầu cho phần mềm này.