Viết số tự nhiên dưới dạng tổng của hai số nguyên tố trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Mọi số tự nhiên đều có thể viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Viết chương trình thực hiện tách một số tự nhiên thành tổng của hai số nguyên tố.

Program Tong_nguyen_to;
Var i,n:integer;
Function NT(n:integer):Boolean;
Var ok: Boolean;
   i:integer;
Begin
  ok:=true;
  For i:=2 to n-1 do 
   if (n mod i) = 0 then 
     ok:=ok and false;
  if n>=2 then 
   NT:=ok 
  else 
   NT:=false;
End;
Begin
  Write('Nhap so n: ');Readln(n);
  For i:=2 to n div 2 do 
   if (NT(i) and NT(n-i)) then 
     Writeln(n,' = ',i,' + ',n-i);
  Readln
End.

Nhận xét: Hãy mở rộng bài toán theo hướng

– Xét xem trong đoạn [n1…n2] số nào cho phép tách thành tổng hai số nguyên tố nhiều trường hợp nhất.

– Tách một số thành tổng ba số nguyên tố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *