Phân tích một số ra thừa số nguyên tố dạng lũy thừa trong Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép phân tích một số ra thừa số nguyên tố và ghi kết quả dưới dạng tích các lũy thừa. Ví dụ: 300 = 2^2.3.5^2

Thuật toán:

Dùng một mảng để lưu lũy thừa. Mảng này có giá trị các phần tử ban đầu đều bằng 0. Nếu n chia hết cho i thì tăng M[i] lên 1.

Khi in kiểm tra: Nếu M[i] >0 thì in i^M[i].

Program Phan_tich;
Var M: array[1..1000] of byte;
  i: byte;
  n: integer;
Begin
  For i:=1 to 1000 do M[i]:=0;
  Write('Nhap so n: ');Readln(n);
  i:=2;
  While n>1 do 
    if (n mod i = 0) then 
     begin M[i]:=M[i]+1; n:=n div i End
    else i:=i+1;
  For i:=1 to 1000 do 
    if M[i]>0 then 
     Begin 
       If M[i]>1 then 
        Write(i,'^',M[i],'.') 
       else Write(i,'.') End;
  Readln;
End.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *