Tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên dương n. Tìm số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn n. Ví dụ: 

NGUYENTO.INP

NGUYENTO.OUT

9

11

Code tham khảo:

import math
def nguyenTo(n):
  if n < 2: return False
  else:
    m = math.sqrt(n)
    i = 2
    while (n % i) and (i < m):
      i = i + 1
    if i > m: return True
    else: return False
fin = open("NGUYENTO.INP","r")
fout = open("NGUYENTO.OUT","w")
a = fin.readline()
n = int(a)
x = n + 1
while not(nguyenTo(x)):
  x += 1
  fout.write(str(x))
fin.close()
fout.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *