Bài toán về số Fibonacci và số nguyên tố với Python

Lập trình Python

Bài toán. Số Fibonacci và số nguyên tố:

a) Tìm số Fibonacci thứ n (n <= 40)

b) Tìm các số Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng n.

c) Tìm các số Fibonacci nằm trên đoạn [m, n].

d) Tìm các số vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố trên đoạn [m, n].

Yêu cầu: Nhập vào số n. Trong file đầu ra ghi 4 kết quả như trên. Ví dụ: 

FIBONACCI.INP

FIBONACCI.OUT

3 40

102334155

1 1 2 3 5 8 13 21 34

5 8 13 21 34

5 13

Code tham khảo:

import math
def nguyenTo(n):
  if n < 2: return False
  else:
    m = math.sqrt(n)
    i = 2
    while (n % i) and (i < m):
      i = i + 1
    if i > m: return True
    else: return False
def Fibonacci(n):
  a = 1
  b = 1
  if n == 1:
    return 1
  else:
    for i in range(1, n):
      c = a + b
      a = b
      b = c
    return b
fin = open("FIBONACCI.INP","r")
fout = open("FIBONACCI.OUT","w")
a = fin.readline()
b = a.split()
m, n = int(b[0]), int(b[1])
fout.write(str(Fibonacci(n))+"\n")
for i in range(0,n):
  if Fibonacci(i) < n:
    fout.write(str(Fibonacci(i))+" ")
fout.write("\n")
for i in range(1, n):
  if Fibonacci(i) > m and Fibonacci(i) < n:
    fout.write(str(Fibonacci(i)) + " ")
fout.write("\n")
i = m+1
while Fibonacci(i) < n:
  fi = Fibonacci(i)
  if nguyenTo(fi):
    fout.write(str(fi) + " ")
  i = i + 1
fin.close()
fout.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *