Tìm số lớn nhất tạo bởi 2 chữ số của số có 3 chữ số với Python

Lập trình Python

Bài toán. Cho số nguyên dương n là số có 3 chữ số. Nam thực hiện xóa đi 1 chữ số trong 3 chữ số của n để thu được số n mới là số có 2 chữ số. Hãy tìm số n lớn nhất có thể. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

486

86

Code tham khảo:

fin = open("MAX.INP","r")
fout = open("MAX.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
a = n % 10
n = int(n / 10)
b = n % 10
n = int(n / 10)
c = n
a1 = 10*a + b
a2 = 10*a + c
a3 = 10*b + c
a4 = 10*b + a
a5 = 10*c + a
a6 = 10*c + b
fout.write(str(max(a1,a2,a3,a4,a5,a6)))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *