Tìm giá trị lớn nhất của ba số nguyên với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên a, b, c. Tìm giá trị lớn nhất của a, b và c. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

35 46 25

46

Code tham khảo:

fin = open("MAX.INP","r")
fout = open("MAX.OUT","w")
m = fin.readline()
n = m.split()
a, b, c = int(n[0]), int(n[1]), int(n[2])
t = max(a, b, c)
fout.write(str(t))
fin.close
fout.close

Bạn có thể tìm giá trị lớn nhất của ba số nguyên bằng cách sử dụng hàm max() trong Python. Dưới đây là một ví dụ:

a = 10
b = 20
c = 15

max_val = max(a, b, c)

print("Giá trị lớn nhất là:", max_val)

Kết quả sẽ là:

Giá trị lớn nhất là: 20

Trong ví dụ trên, ta có ba biến a, b, c với giá trị lần lượt là 10, 20 và 15. Ta sử dụng hàm max() để tìm giá trị lớn nhất của ba số này và lưu vào biến max_val. Cuối cùng, ta in ra giá trị của biến max_val để hiển thị kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *