Tìm giá trị lớn nhất của ba số nguyên với Python

23
Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên a, b, c. Tìm giá trị lớn nhất của a, b và c. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

35 46 25

46

Code tham khảo:

fin = open("MAX.INP","r")
fout = open("MAX.OUT","w")
m = fin.readline()
n = m.split()
a, b, c = int(n[0]), int(n[1]), int(n[2])
t = max(a, b, c)
fout.write(str(t))
fin.close
fout.close