Tìm giá trị lớn nhất của 4 số nguyên với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên a, b, c, d. Tìm giá trị lớn nhất của a, b, c, d. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

27 45 22 36

45

Code tham khảo:

fin = open("MAX.INP","r")
fout = open("MAX.OUT","w")
m = fin.readline()
n = m.split()
a, b, c, d = int(n[0]), int(n[1]), int(n[2]), int(n[3])
t = max(a, b, c, d)
fout.write(str(t))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *