Tìm các vị trí phần tử nhỏ nhất trong dãy số

Lập trình C++

Bài toán: Cho N và dãy a1, a2,…,aN. Đưa ra phần tử nhỏ nhất của dãy số và các vị trí phần tử đạt giá trị nhỏ nhất. 

Ví dụ: N = 6; dãy 2 1 4 2 1 4 2 và 5.

Code tham khảo: 

#include <iostream>
using namespace std;
// Ham tim GTNN cua day so:
int Min (int a[], int n){
  int m = 32000;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (m > a[i])
      m = a[i];
  }
  return m;
}
int main() {
  freopen("PMIN.INP","r",stdin);
  freopen("PMIN.OUT","w",stdout);
  int n; int a[1000];
  cin >> n;
  for (int i=0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  int min = Min(a, n);
  cout << min << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (a[i] == min) cout << i + 1 << " ";
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *