Tìm Ước chung lớn nhất của 3 số

Lập trình C++

Bài toán: Tìm ƯCLN của ba số a, b, c.

Bài toán trên có rất nhiều cách giải đặc biệt là với ngôn ngữ C++

Code tham khảo: 

#include <iostream>
using namespace std;
int uc(int a, int b) {
  if(a == 0 || b == 0) { return a;}
  while (a!=b){
    if (a > b) {a -= b;}
    else {b -= a;}
  }
  return a;
}
int main() {
  freopen("GCD.INP","r",stdin);
  freopen("GCD.OUT","w",stdout);
  int a, b, c;
  cin >> a; cin >> b; cin >> c;
  cout << uc(a, uc(b,c));
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *