Các đối tượng khi bị bóp méo đôi khi tạo nên sự sinh động, thực tế và có thể đến từ sự sáng tạo của người thiết kế.