Số Palidrome trong Java

Lập trình website

Số Palindrome là một số mà khi đảo ngược thứ tự các chữ số của nó thì vẫn thu được số ban đầu.

Để kiểm tra một số có phải là số Palindrome trong Java, bạn có thể chuyển số đó thành một chuỗi ký tự, đảo ngược chuỗi đó và so sánh nó với chuỗi ban đầu. Nếu hai chuỗi giống nhau, số đó là số Palindrome.

Dưới đây là một ví dụ Java cho việc kiểm tra số Palindrome:

public class Main {
  public static boolean isPalindrome(int number) {
    String str = String.valueOf(number);
    String reversedStr = new StringBuilder(str).reverse().toString();
    return str.equals(reversedStr);
  }

  public static void main(String[] args) {
    int number = 12321;
    boolean isPalin = isPalindrome(number);
    if (isPalin) {
      System.out.println(number + " là số Palindrome.");
    } else {
      System.out.println(number + " không là số Palindrome.");
    }
  }
}

Trong ví dụ này, số 12321 được kiểm tra xem có phải là số Palindrome hay không. Vì khi đảo ngược thứ tự các chữ số, ta vẫn thu được số 12321, nên đó là một số Palindrome.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *