Sắp xếp dãy số với hàm sort trong thư viện algorithm

Lập trình C++

Việc sắp xếp dãy số có rất nhiều cách khác nhau và đây cũng là những thuật toán sắp xếp nổi tiếng trong lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào. Trong ví dụ dưới đây, các bạn sẽ thấy được cách sắp xếp với hàm sort trong thư viện algorithm của C++. Với đánh giá của nhiều chuyên gia thì hàm này còn nhanh hơn cả QuickSort.

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main() {
  int n;
  int a[1000];
  cout << "Nhap so phan tu: "; cin >> n;
  cout << endl << "Nhap day so: " << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  // sap xep tang:
  sort(a, a + n);
  // Hien thi:
  cout << endl << "Day so sap xep tang dan: ";
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << " ";
  }
  // Sap xep giam:
  sort(a, a + n, greater<int>());
  // Hien thi:
  cout << endl << "Day so sap xep giam dan: ";
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << a[i] << " ";
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *