Giải phương trình bậc hai với C++

Lập trình C++

Trong quá trình học C++ thì bài toán giải phương trình bậc hai là một trong những bài toán nổi tiếng và bạn không thể không code cho bài toán này. Dưới đây là phần code tham khảo việc giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0:

#include<iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int main()
{
  double a, b, c, d;
  cout << "Nhap he so cua phuong trinh bac hai:" << endl;
  cout << "a = "; cin >> a;
  cout << "b = "; cin >> b;
  cout << "c = "; cin >> c;
  d = b*b - 4*a*c;
  if (d < 0)
    cout << "Phuong trinh vo nghiem" << endl;
  else if (d == 0)
  {
    double x = -b / (2*a);
    cout << "Phuong trinh co nghiem kep: x1 = x2 = " << x << endl;
  }
  else
  {
    double x1 = (-b - sqrt(d))/(2*a);
    double x2 = (-b + sqrt(d))/(2*a);
    cout << "Phuong trinh co hai nghiem phan biet:" << endl;
    cout << "x1 = " << x1 << endl;
    cout << "x2 = " << x2 << endl;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *