Phân tích một số nguyên dương n ra thừa số nguyên tố

Lập trình C++

Bài toán: Cho số nguyên dương n. Phân tích n thành thừa số nguyên tố.

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("TSNT.INP","r",stdin);
  freopen("TSNT.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  int dem;
  for(int i = 2; i <= n; i++){
    dem = 0;
    while(n % i == 0){
      ++dem;
      n /= i;
    }
    if(dem){
      cout << i;
      if(dem > 1) cout << "^" << dem;
      if(n > i){
        cout << " * ";
      }
    }
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *