Tìm số n mới từ số nguyên dương cho trước

Lập trình C++

Bài toán: Cho số nguyên dương N. Người ta có thể cắt lần lượt các chữ số của N từ phải sang trái để thu được số N mới.
Hãy tìm số N mới là số nguyên tố lớn nhất. Biết phải cắt ít nhất 1 số. Nếu không có ghi ra -1.

Ví dụ: N = 1124 N = 11.

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
bool snt (int64_t n) {
  if (n <= 1) {
    return false;
  }
  if (n == 2 || n == 3) {
    return true;
  }
  int i = 5;
  while (i * i <= n) {
    if (n % i == 0 || n % (i+2) == 0)
      return false;
    i++;
  }
  return true;
}
int main() {
  freopen("NUMBERC.INP","r",stdin);
  freopen("NUMBERC.OUT","w",stdout);
  int64_t n;
  cin >> n;
  while (n / 10 > 0) {
    n /= 10;
    if (snt(n)) {
      cout << n;
      break;
    }
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *