Liệt kê các số nguyên tố theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong dãy số

Lập trình C++

Bài toán. Liệt kê các số nguyên tố theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trong dãy số a. Ví dụ:

NTO.INP

NTO.OUT

10

3 4 7 2 9 31 16 29 37 9

2 3 7 29 31 37

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <algorithm>
#define nmax 1000007
using namespace std;

int n,a[nmax],f[nmax],c[nmax];
void sangNto(int u) {
  for(int i = 1;i <= u;i++)
    f[i] = 1;
  f[1] = 0;
  for(int i = 2;i <= u/2;i++)
    if(f[i] == 1)
      for(int j=i;j<=u/2;j++)
        f[i*j] = 0;
}
int main() {
  freopen("NTO.INP","r",stdin);
  freopen("NTO.OUT","w",stdout);
  int h = 0;
  cin >> n;
  int rmax = -999999999;
  for(int i = 1;i <= n;i++) {
    cin >> a[i];
    rmax = max(rmax,a[i]);
  }
  sangNto(rmax);
  for(int i = 1;i <= n;i++)
    if(f[a[i]] == 1)
  c[++h] = a[i];
  sort(c + 1, c + h + 1);
  for(int i = 1;i <= h;i++)
    cout << c[i]<<" ";
  if(h == 0) cout << -1;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *