Liệt kê số chính phương trong dãy số

Lập trình C++

Bài toán. Liệt kê các số chính phương có trong dãy số a. Nếu không có ghi số -1. Ví dụ:

SOCP.INP

SOCP.OUT

10

3 4 7 5 9 3 16 21 36 8

4 9 16 36

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {
  freopen("SOCP.INP","r",stdin);
  freopen("SOCP.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000];
  cin >> n;
  for(int i=0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  int p = 0;
  for(int i = 1; i < n; i++)
    if(sqrt(a[i]) == trunc(sqrt(a[i]))) {
      cout << a[i] << " ";
      p = 1;
    }
  if(p == 0) cout << -1;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *