Liệt kê các số nguyên n (n > 0)

Lập trình C++

Bài toán. Liệt kê các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n. Ví dụ:  

LIETKE.INP

LIETKE.OUT

6

1 2 3 4 5 6

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  freopen("LIETKE.INP","r",stdin);
  freopen("LIETKE.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    cout << i << " ";
    if (i%10==0) cout << endl;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *