Tính diện tích tam giác

Lập trình C++

Bài 15. Cho số n nguyên dương là số có 3 chữ số. Dũng muốn biết 3 chữ số của số n có là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không? Nếu có ghi ra diện tích của tam giác đó. Nếu không ghi ra -1. Ví dụ:  

TAMGIAC.INP

TAMGIAC.OUT

3 4 5

6

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("TAMGIAC.INP","r",stdin);
  freopen("TAMGIAC.OUT","w",stdout);
  int a, b, c;
  cin >> a >> b >> c;
  if (a+b>c && a+c>b && b+c>a) {
    float p = (float) (a+b+c) / 2;
    cout << sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
  }
  else cout << -1;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *