Liệt kê các số nguyên dương nhỏ hơn n chia hết cho 5 với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số nguyên dương n. Liệt kê các số chia hết cho 5 nhỏ hơn hoặc bằng n. Ví dụ: 

LIETKE.INP

LIETKE.OUT

26

5 10 15 20 25

Code tham khảo:

fin = open("LIETKE.INP","r")
fout = open("LIETKE.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
for i in range(1, n):
    if i % 5 == 0:
        fout.write(str(i) + " ")
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *