Liệt kê các số nguyên dương từ 1 đến n

Lập trình Python

Bài toán. Liệt kê các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n. Ví dụ: 

LIETKE.INP

LIETKE.OUT

6

1 2 3 4 5 6

Code tham khảo:

fin = open("LIETKE.INP","r")
fout = open("LIETKE.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
for i in range(0, n):
    fout.write(" " + str(i+1))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *