Hàm trong Java

lập trình

Trong Java, hàm là một khối mã có thể được gọi từ chương trình để thực hiện một tác vụ cụ thể. Hàm có thể nhận các tham số đầu vào và trả về giá trị kết quả hoặc không trả về gì cả.

Để định nghĩa một hàm trong Java, ta sử dụng từ khóa “public” hoặc “private” (tùy thuộc vào mức độ truy cập mong muốn) tiếp theo là từ khóa “static” (nếu hàm là static) hoặc “void” (nếu hàm không trả về gì cả). Sau đó là tên hàm, danh sách tham số trong dấu ngoặc đơn và thân hàm trong dấu ngoặc nhọn.

Ví dụ, đây là một hàm đơn giản trong Java để tính tổng của hai số:

public static int tinhTong(int a, int b) {
  int tong = a + b;
  return tong;
}

Trong ví dụ trên, từ khóa “public” xác định rằng hàm có thể truy cập từ bất kỳ đâu trong chương trình, “static” xác định rằng hàm là static, “int” xác định rằng hàm trả về một giá trị nguyên, “tinhTong” là tên hàm, “a” và “b” là các tham số đầu vào và “tong” là biến lưu trữ tổng của hai số.

Để gọi hàm trong Java, ta sử dụng tên hàm và truyền các tham số cần thiết vào trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ:

int kq = tinhTong(5, 10); // kq = 15

Khi sử dụng hàm trong Java, có một số vấn đề cần lưu ý để đảm bảo code hoạt động chính xác và hiệu quả:

 1. Tên hàm phải mô tả rõ mục đích và chức năng của hàm để cho người đọc dễ hiểu và sử dụng.
 2. Các tham số đầu vào phải được định danh và có kiểu dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng.
 3. Hàm phải có các cấu trúc điều kiện để kiểm tra các giá trị đầu vào và xử lý các trường hợp đặc biệt để tránh các lỗi runtime như NullPointerException, ArrayIndexOutOfBoundsException, và ArithmeticException.
 4. Hàm nên trả về kết quả rõ ràng và dễ hiểu để cho người sử dụng dễ dàng xử lý kết quả trả về.
 5. Các hàm nên được thiết kế để tái sử dụng và tránh trùng lặp code để tối ưu quản lý code.
 6. Các hàm nên được test kỹ trước khi triển khai vào sản phẩm để đảm bảo hoạt động chính xác và hiệu quả.
 7. Hàm không nên quá phức tạp, tốt nhất là chỉ thực hiện một nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo dễ quản lý và bảo trì.
 8. Sử dụng các hàm built-in của Java như Math, String để tránh việc tái sử dụng code.

Tóm lại, sử dụng hàm trong Java là một cách tốt để tối ưu hoá quản lý code và đảm bảo hiệu quả của chương trình. Tuy nhiên, cần lưu ý các vấn đề trên để đảm bảo hoạt động chính xác và hiệu quả của code.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *