Câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp trong Java

lập trình chuyên nghiệp

Trong Java, câu lệnh điều kiện và câu lệnh lặp là các cấu trúc điều khiển rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong việc lập trình.

Câu lệnh điều kiện (conditional statement) trong Java cho phép kiểm tra một điều kiện và thực hiện các hành động khác nhau tùy thuộc vào kết quả của điều kiện đó. Trong Java, chúng ta có hai loại câu lệnh điều kiện chính là “if-else” và “switch”.

Câu lệnh lặp (loop statement) trong Java cho phép thực hiện một tập hợp các hành động nhiều lần cho đến khi một điều kiện nào đó không còn đúng nữa. Trong Java, chúng ta có ba loại câu lệnh lặp chính là “for”, “while” và “do-while”.

Các cấu trúc điều khiển này giúp cho chương trình trở nên linh hoạt và tiện lợi hơn trong việc xử lý các tình huống khác nhau.

Ví dụ về câu lệnh điều kiện “if-else” trong Java như sau:

int age = 20;
if (age >= 18) {
  System.out.println("Bạn đã đủ tuổi để lái xe");
} else {
  System.out.println("Bạn chưa đủ tuổi để lái xe");
}

Trong ví dụ này, chúng ta kiểm tra xem giá trị của biến “age” có lớn hơn hoặc bằng 18 hay không. Nếu điều kiện đúng, chương trình sẽ in ra thông báo “Bạn đã đủ tuổi để lái xe”, nếu điều kiện sai, chương trình sẽ in ra thông báo “Bạn chưa đủ tuổi để lái xe”.

Ví dụ về câu lệnh lặp “for” trong Java như sau:

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
  System.out.println(i);
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng câu lệnh lặp “for” để in ra các số từ 1 đến 10. Biến “i” được khởi tạo với giá trị ban đầu là 1, sau đó chương trình kiểm tra điều kiện “i <= 10”. Nếu điều kiện đúng, chương trình sẽ in ra giá trị của “i” và tăng giá trị của “i” lên 1. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi giá trị của “i” lớn hơn 10.

Với các câu lệnh điều kiện và lặp này, chúng ta có thể thực hiện các tác vụ phức tạp hơn trong chương trình Java của mình.

Ví dụ về câu lệnh lặp “while” trong Java như sau:

int i = 1;
while (i <= 10) {
  System.out.println(i);
  i++;
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng câu lệnh lặp “while” để in ra các số từ 1 đến 10. Biến “i” được khởi tạo với giá trị ban đầu là 1, sau đó chương trình kiểm tra điều kiện “i <= 10”. Nếu điều kiện đúng, chương trình sẽ in ra giá trị của “i” và tăng giá trị của “i” lên 1. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi giá trị của “i” lớn hơn 10.

Ví dụ về câu lệnh lặp “do-while” trong Java như sau:

int i = 1;
do {
  System.out.println(i);
  i++;
} while (i <= 10);

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng câu lệnh lặp “do-while” để in ra các số từ 1 đến 10. Tương tự như câu lệnh lặp “while”, chúng ta khởi tạo biến “i” với giá trị ban đầu là 1 và in ra giá trị của “i”. Sau đó, chương trình tăng giá trị của “i” lên 1 và kiểm tra điều kiện “i <= 10”. Nếu điều kiện đúng, quá trình lặp sẽ tiếp tục, nếu điều kiện sai, chương trình sẽ kết thúc.

Nhờ sử dụng các câu lệnh điều kiện và lặp, chúng ta có thể xử lý các tình huống phức tạp trong chương trình Java của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều câu lệnh điều kiện và lặp có thể làm cho mã nguồn trở nên phức tạp và khó hiểu, do đó, chúng ta cần phải sử dụng các cấu trúc điều khiển một cách hợp lý và tối ưu nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *