Dãy số Fibonacci nhỏ hơn n và là số nguyên tố

Lập trình C++

Bài toán. Liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n và là số nguyên tố

Đầu vào: Số nguyên dương n

Đầu ra: Dãy Fibonacci đồng thời là số nguyên tố 

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int nguyenTo(int n) {
   if (n < 2) {
    return 0;
  }
  int i;
  int s = sqrt(n);
  for (i = 2; i <= s; i++) {
    if (n % i == 0) {
      return 0;
    }
  }
  return 1;
}
int Fibonacci(int n) {
  if (n < 0) {
    return -1;
  } else if (n == 0 || n == 1) {
    return n;
  } else {
    return Fibonacci(n - 1) + Fibonacci(n - 2);
  }
}
int main() {
  freopen("NTFI.INP","r",stdin);
  freopen("NTFI.OUT","w",stdout);
  int n, i = 0;
  cin >> n;
  while (Fibonacci(i) < n) {
    int fi = Fibonacci(i);
    if(nguyenTo(fi)) {
      cout << fi << " ";
    }
    i++;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *